April 26, 2022

Kleinfruit actueel 14/3/2022

De vroege stookteelten onder assimilatiebelichting bevinden zich, afhankelijk van de plantdatum en het belichtingsregime, begin tot midden pluk. Mede door de hoge energiekosten is dat gemiddeld toch een weekje later dan vorig jaar. Het betreft veelal een vroege stookteelt met Sonata. Helaas blijft de uitval door Phytophthora cactorum bij dit ras kopzorgen opleveren. In deze teelten wordt dan ook geleidelijk aan meer Sonsation geplant.

Hoofdzakelijk Sonsation in vroege stookteelten

Bij de gewone vroege stookteelten zonder belichting wordt er nog nagenoeg uitsluitend gewerkt met Sonsation. Dit ras heeft zich de voorbije jaren ook ruimschoots bewezen in dit teeltsysteem. In week 10 stonden al deze teelten in bloei en waren de eerste vruchten gezet. Een enkele vroege teler zal in week 11 de eerste vruchten plukken. Maar het merendeel zal pas eind maart beginnen oogsten, en dan zal de productie nog gering zijn. De grotere plukken zullen sowieso voor de maand april zijn. De gewassen zijn goed ontwikkeld en mooi gestrekt. Overal is voldoende rekening gehouden met de benodigde koudesom (1.000 koudepunten) bij de start van de teelt, door frigobewaring of door een combinatie van frigobewaring en nog koude nemen in de serre. Spint komt sporadisch voor en van trips is er weinig of geen sprake. De biologie doet goed zijn werk. De watergift gebeurtin functi e van de instraling en het behaalde drainpercentage. Door de grotere kaliumbehoeft e is het belangrijk bijSonsati on ti jdig om te schakelen naar het oogstschema.

Doorteelt heeft duidelijk deugd van het zonnige weer

De doorteelten reageren nu duidelijk op verwarming en stuurlicht. De meeste doorteelten zijn opgestart rond 10-15 februari. Ze tonen nu zo’n 10 cm gewasstrekking. Stem de belichti ngsstrategie af op de plantreacti e en de hoeveelheidkoude die de planten hebben ondergaan. De watergift moet je nu goed opvolgen. De planten groeien nu zeer hard en deweersomstandigheden kunnen van dag tot dag sterk verschillen. Dagelijks meerdere malen controleren opdrainpercentage is noodzakelijk. Laat regelmati g een drainstaal analyseren, zodat je de bemesti ng ti jdig kan bijsturen.

De bloem is volop aan het schuiven. Regelmati g is er al een open bloem aanwezig, maar vaak nog van mati ge kwaliteit.Witt e vlieg is op de meeste plaatsen goed bestreden geraakt met Siltac of Eradicoat. Op verschillende plaatsen is bladluissterk aanwezig. Probeer deze plaag te behandelen met een selecti ef middel en bij voorkeur vóór de bloei. De biologietegen spint en trips is ook al overal uitgezet.

Low chill rassen als alternati ef voor de gestookte voorjaarsteelt

Alternati even voor de gestookte voorjaarsteelt zijn planti ngen met doordragers of low chill rassen (bv. Inspire, Zadira…).Door doordragers extra te belichten met stuurlicht worden lange dagen geïmiteerd. Hierdoor leggen de planten bloemenaan om een goede producti e te garanderen tot een stuk in de zomer. Ook low chill rassen kunnen een alternati ef zijn vooreen vroege stookteelt. Op het Proefcentrum Hoogstraten (PCH) experimenteren we dit jaar voor het eerst met enkele lowchill rassen. In Nederland ging de bal al eerder aan het rollen bij telers van de Greenery die werken met het ras Inspire.

Zadira (Fresh Forward) geplukt op PCH in week 10.

Zoals de naam ‘low chill’ aangeeft , hebben deze rassen een zeer lage koudebehoeft e. Ze hebben dus geen behoeft e aaneen frigobewaring en kunnen rechtstreeks vanuit het trayveld worden opgeplant in de serre. Er moet ook niet ofnauwelijks op worden belicht om de planten te doen strekken. De bedoeling is om zo een zeer langgerekte oogst teverkrijgen, want de planten leggen ook nog bloem aan in de serre bij korte dagen.

Het low chill ras van Limgroup.

Doordat low chill rassen weinig koude nodig hebben, is er voldoende strekking zonder belichti ng (met stuurlicht). Vanafdat ze in de serre staan hebben we onmiddellijk vrij sterk gestookt. De korte dagen gecombineerd met hoge etmalenresulteren in een goede gegarandeerde producti e tot een stuk in de zomer. De eerste open, ietwat fi jnere bloemen zijnrond 10 januari nog een keer weggenomen om misspeende vruchten te beperken. Daarna zaten er sterke bloemtrossenklaar in het hart van de planten. De eerste tros die voldoende goed was om niet weg genomen te worden als voorbloeiwas vaak diep ingesneden, waardoor dit lijkt op ‘enkele bloemstelen’.

Naast Zadira, van het vermeerderingsbedrijf Fresh Forward, hebben we op PCH ook een low chill ras van Limgroup, East-Malling en Planasa in proef liggen. En daarnaast ook nog drie rassen van Consorzio Italiano Vivaisti (CIV), namelijk Nabila,Elide en Flaminia.

Het grootste nadeel van deze alternati even is voorlopig nog een lagere aanvangsproducti e in het voorjaar. Vaak zijn hetwel zeer vroeg ‘snel-rijpende’ rassen, waardoor je zonder assimilati ebelichti ng 1 maart gemakkelijk de eerste rijpevruchten kan oogsten.

Auteurs: J. Smessaert, D. Vinckx, N. Druyts, K. Lavrysen & D. Vermeiren (PCH)

Text Link